Rano učenje engleskog jezika

Poticati dijete na početno učenje engleskog jezika i njegovu aktivnu primjenu u svakodnevnim spontanim situacijama i planiranim aktivnostima u okviru odgojno - obrazovnog procesa.

Zadaće Programa ranog učenja engleskog jezika:

  • Poticati, razvijati i podržavati interes i pozitivnu motivaciju (ljubav) za početno učenje engleskog jezika
  • Poticati razvijanje navike svakodnevnog slušanja stranog jezika kako bi pobudili osjetljivost i sposobnost razumijevanja engleskog jezičnog koda kao osnovnih jezičnih elemenata
  • Poticati djetetove sposobnosti: razumijevanja i komuniciranja na stranom jeziku situacijski i u nizu planski osmišljenih aktivnosti sustavnim pripremanjem materijala i poticaja
  • Poticati usvajanje osnovnog jezičnog vokabulara i jezične strukture engleskog jezika kroz komunikacijske sadržaje u igri i spontanoj interakciji - primjereno individualnim mogućnostima svakog djeteta
  • Poticati djecu da spontano komuniciraju na engleskom jeziku u svakidašnjim životnim situacijama, posebice u okviru izražavanja osobnih potreba, želja i interesa 
  • Razvijati osjetljivost za drugi fonološki sustav, razvijati postupno izražavanje na stranom jeziku (izražavanje svojih potreba jednostavnim rečenicama i frazama primjereno dobi i iskustvu djeteta )
  • Njegovati ispravan izgovor riječi i osjetljivosti djeteta za ritam i intonaciju pri izgovoru engleskog jezika
  • Promicati razvoj kulture i interkulturalizma: postupnim uvođenjem u svijet stranih kultura i tradicija razvijati interes djeteta za druge zemlje i ljude (s naglaskom na elementima kulturološke pozadine engleskog jezika) - dijete je stanovnik svijeta
  • Kontinuirano davati povratne informacije djeci i roditeljima o uspješnosti u učenju i komuniciranju na engleskom jeziku
  • Uključivati roditelje u odgojno - obrazovni proces i graditi partnerski odnos s roditeljima u provedbi Programa ( provođenje pojedinih aktivnosti, evaluacija rada, male radionice…)

Uvažavajući suvremeni pristup u radu, engleski jezik se uvodi spontano, situacijskim pristupom - učenjem kroz igru, doživljajem i bogatim poticajima, a ne poučavanjem kroz strogo strukturirane sadržaje. Sadržaji su okvirno planirani kako bismo prateći djecu gradili odgojno obrazovni proces. Dinamičnim i zanimljivim sadržajnim radom motiviramo djecu na usvajanje engleskog jezika te na spontano svladavanje jezične strukture, gramatičkih oblika i rječnika.

Uvjete za razvoj i učenje kroz igru planiramo unaprijed – skrbeći o promišljanju raznovrsnosti poticaja i primjeni integracijskog pristupa. U odgojnoj skupini je bitno stvarati takvo poticajno okruženje i atmosferu koja će djeci omogućiti da se samoorganiziraju i sami iniciraju aktivnosti iz bogatstva dobro osmišljenih materijala, sredstava te pomagala za rad i igru (mogućnost izbora aktivnosti). Soba dnevnog boravka jest osmišljena tako, da su u njoj jasno organizirani pojedini centri aktivnosti. Dijete zna njihovu namjenu, materijali su mu dostupni, pregledni i ima ih u dovoljnoj količini kako bi zadovoljavali raznovrsne dječje potrebe i interese, tj. potaknuli uključenost djece u aktivnost (razvojna primjerenost i poticajnost ). To nam je važno kako bi djeca bila motivirana za igru i imala kontinuiran interes za učenje stranog jezika te usvajala rječnik i gramatičku strukturu spontano i kontekstualno, a ne kroz poučavanje dijelova jezičnog sustava.


Ispiši stranicu