PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon o pravu na pristup informacijama 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama.html

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html (NN 12/14)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html (NN 15/14)

Izvješća:
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu.csv
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu.csv 
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu.pdf 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu.csv 
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu Excel.csv 
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu.pdf 


Odluka o imenovanju službenika za informiranje.pdf

Obrasci:
Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama-converted.pdf 
Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije.pdf 
Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-1-converted.pdf


KATALOG INFORMACIJA
UVODNE ODREDBE:

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, članak 22. stavak 4. (NN broj172/03, 144/10, 77/11) ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Dječji vrtić „Duga“
Zagreb kao pravna osoba čiji su programi i djelovanje zakonom utvrđeni kao javni interes i čiji se rad financira iz proračuna Grada Zagreba, posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire.
Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Dječji vrtić „Duga“ Zagreb radi ostvarivanja prava na pristup informacijama.
Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno iz kataloga, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente korisnika prava na pristup informacijama ostvaruje
podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Temeljem zakona o pravu na pristup informacijama Dječji vrtić „Duga“ Zagreb uskratit će pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili
općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.
Dječji vrtić „Duga“ Zagreb može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:
-onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka,
- izvršenja sudske odluke ili kazne,
- onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzora, odnosno nadzor zakonitosti,
- povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.
Dječji vrtić „Duga“ Zagreb uskratit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koja vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.
OSNOVNI PODACI O DJEČJEM VRTIĆU „DUGA“ ZAGREB:
Dječji vrtić „Duga“ Zagreb obavlja javnu djelatnost u smislu Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.
Sjedište Dječjeg vrtića „Duga“ je u Zagrebu, na adresi:
I. Ferenščica 90. Matični broj Vrtića je: 03219968. OIB Vrtića je: 63303576952.
Dječji vrtić „Duga“ Zagreb pravni je slijednik Dječjeg vrtića „Ferenčica“ koji je osnovan 18.12.1973. godine, a 24.02.1998. godine mijenja naziv u Dječji vrtić „Duga“.
Rješenjem Ministarstva kulture i prosvjete RH od 14.02.
1994. godine osnivačka prava nad predškolskom ustanovom Dječji vrtić „Duga“ Zagreb prenesena su na Grad Zagreb.
Dječji vrtić „Duga“ djeluje na tri objekta:
- Centralni objekt na adresi – I. Ferenščica 90
- Područni objekt na adresi – Divka Budaka 16 i
- Područni objekt na adresi – Racinova 1B.
Dječji vrtić „Duga“ Zagreb obavlja slijedeću djelatnost:
predškolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci predškolske dobi od navršenih 6 mjeseci do polaska u školu. U okviru
djelatnosti ostvaruje programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim i drugim potrebama.
Svi programi Vrtića provode se uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Programi u okviru djelatnosti Dječjeg vrtića „Duga“ su
- redoviti cjelodnevni 10-satni program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.
- posebni cjelodnevni i poludnevni programi rada sukladno Godišnjem planu i programu rada za svaku pedagošku godinu
- kraći programi (tečajevi) i
-drugi programi u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja djece.
Dječjim vrtićem „Duga“ upravlja Upravno vijeće vrtića.
Predsjednica Upravnog vijeća vrtića je Snježana Rosandić.
Radom Dječjeg vrtića „Duga“ rukovodi ravnateljica Nataša Slamić, dipl. defektolog-odg. koja je poslovni i stručni voditelj ustanove.
U provođenju djelatnosti Dječjeg vrtića „Duga“ Zagreb sudjeluju:
- ravnatelj Vrtića,
- stručni suradnici (pedagog, psiholog, defektolog-rehabilitator i logoped)
- odgojiteljice u neposrednom procesu rada s djecom,
- zdravstveni voditelj,
- tajništvo i računovodstvo Vrtića, te
- tehničko osoblje; radnici kuhinje, domari i spremačice.
SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA:
Namjena ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Dječji vrtić „Duga“ Zagreb, a to su:
- informacije o ustroju i nadležnosti Vrtića; radnicima Vrtića;
- programu i aktivnostima Vrtića;
- pravnim i drugim aktima Vrtića;
- načinu i pravilima upisa djece u Vrtić;
- suradnji Vrtića s drugim srodnim ustanovama.
Pravo na pristup informacijama Dječjeg vrtića „Duga“ ostvaruje se:
- podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva na adresu Vrtića: Dječji vrtić „Duga“, Zagreb, I. Ferenščica 90
- ili na broj telefona centralnog objekta vrtića: 01/2451-786 ili telefaks: 01/2451-787, te na brojeve telefona područnih objekata vrtića (Budak – 01/2329-786 i Racinova – 01/2303-202).
- osobno na zapisnik u prostoriji tajništva Dječjeg vrtića „Duga“ svakog radnog dana od ponedjeljka do petka u vremenu od 6,30 do 14,30 sati.
Zagreb, listopad 2013.godineIspiši stranicu