STRATEŠKI DOKUMENTI

  • Državni pedagoški standard (NN 63/08)
  • Državni pedagoški standard – izmjene i dopune (NN90/10)
  • Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Program javnih potreba
 

Ispiši stranicu